Neuro-vývojová stimulace

Zdravý vývoj u dětí si můžeme představit jako růst stromu.
Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, ale to jsou jablíčka na
našem pomyslném stromu. Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená
jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný
kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody. Takže i když je každý strom originální
a jedinečný, vychází ze stejných, přírodními zákony daných, principů a elementů.
Proto je tak důležité ve vývoji a výchově dítěte vnímat:

 • kořeny (narození a okamžiky po narození dítěte);
 • kmen a větve (psychomotorický vývoj našeho dítěte);
 • korunu (smyslové a emocionální schopnosti, spolupráce mozkových hemisfér,
  spolupráce očí neboli binocularitu);
 • plody (školní dovednosti, řeč, správné držení těla, koordinace pohybů).

Pokud strom není dost silný nebo kořeny nejsou pevné, nemůže správně růst.
Prevence tedy spočívá na stimulaci správného vývoje a problémy je potřeba řešit od
základů (kořenů).

Základ Neuro-vývojové stimulace (NVS Pohybem se učíme) tvoří Neuro-vývojová
terapie. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Mezi nejdůležitější
principy NVS Pohybem se učíme, patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet
rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické
integrace, a až později přidáváme další dovednosti. Je ale nutné zdůraznit, že tento
program trvá 9-12 měsíců. Každý (školní) den se cvičí cca 10 minut. Pokud se
necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé.

NVS – Pohybem se učíme

… je metoda, pomocí které zlepšíme:

 • spojení mezi mozkem a tělem
 • spojení mezi jednotlivými centry v mozku
 • spojení mezi oběma mozkovými hemisférami

 

… a tak umožníme dítěti zmírnit nebo odstranit problémy s učením, soustředěním,
chováním, řečí a tak využít naplno svůj přirozený potenciál.

KUPREV – primárně preventivní program pro děti předškolního věku (4 – 7 let)

Program obsahuje 15 lekcí, které dítě a rodiče postupně provází vyváženým setem
témat. Každá lekce obsahuje i hlubší souvislosti, mapuje otázkami porozumění
(odpovědi uvedeny) a nabízí také úkoly, ve kterých si děti vše procvičí. 


Program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní
docházky. Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými
problémy (obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a
komunikace, poruchy autistického spektra, obtíže v oblasti emocí a chování, deficit
kognitivních schopností, odlišný mateřský jazyk apod.)

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální
  a informační
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do
  školy
 • rozvíjí celou škálu oblastí – např. slovní zásobu, paměť, jemnou motoriku,
  grafomotoriku, početní představy, komunikační schopnosti, mluvní apetit,
  schopnost respektovat režim, pojmové myšlení, fantazii, sebevědomí, smysl
  pro pořádek a mnoho dalšího 
 • prevence sociálně – patologických jevů
 • zlepšuje vztahy a komunikaci mezi rodičem a dítětem
 • celkově lepší kvalita života celé rodiny

Program probíhá s pravidelnými konzultacemi v délce 60 minut zpravidla 1x za 14
dní. Doba trvání kurzu je 15 týdnů.

KUMOT – Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností určený pro děti od 4 do 8 let

Program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6-8 dětí, je výhodou,
jsou-li z různých kolektivů. Vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či
motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi.


Celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče
se neúčastní. Program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách.

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
 • lepší ovládání mluvidel
 • radostnější dítě

ELKONIN – Rozvoj jazykových schopností aneb připravme dítě na čtení

Program je určený pro děti předškolního věku.

Kurz je rozdělen do 33 lekcí po 45-ti minutách.

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S. 

· Pro malé děti je těžké chápat, že slovo HAD je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.

· Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

V případě zájmu poskytnu více informací o této metodě.